/ Sales Agreements

Algemene verkoopvoorwaarden

1.Algemeen

 1. Definities: Leverancier: Lamier VOF, Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
 2. Aanbiedingen door de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden.Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die met de wederpartij wordt gesloten, nadat voor de eerste maal met de wederpartij een overeenkomst is gesloten onder de werking van deze algemene voorwaarden.

2.Offertes en overeenkomsten

 1. Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
 2. Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

3.Levering en levertijd

 1. De leverancier en de wederpartij zullen overeenkomen onder welke condities de levering zal plaatsvinden, bijvoorbeeld ‘af werkplaats’, ‘gemonteerd op begraafplaats’.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde binnen vijf werkdagen na de levering op beschadigingen en/of gebreken te controleren en vervolgens binnen drie werkdagen na constatering van eventuele gebreken de leverancier daarvan in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 3. In geval van zowel door de leverancier als door de wederpartij tijdig geconstateerde beschadigingen van of gebreken aan onverwerkte zaken, neemt de leverancier de beschadigde zaken terug, en zorgt voor vervanging daarvan, in overeenstemming met wat is overeengekomen. De verplichting van de wederpartij om de koopprijs te voldoen blijft onaangetast. Wanneer de leverancier niet tot vervanging in staat is, zijn beide partijen gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De wederpartij heeft in dat geval recht op schadevergoeding, wanneer de niet-nakoming een gevolg is van een feit dat volgens de wet voor rekening van de leverancier komt en er geen sprake is van overmacht.
 4. Bij levering ‘gemonteerd op begraafplaats’ wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de werkzaamheden zijn voltooid.
 5. De risico’s gaan bij de levering over van de leverancier op de wederpartij, behalve in het geval zoals aangegeven in artikel 11.
 6. De leverancier is bevoegd om de zaken door middel van deelleveranties te leveren die afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.
 7. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.
 8. Wanneer de leverancier zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opmeting of controle is geschied. De vastgestelde maten of controlemetingen in het werk worden schriftelijk door de leverancier aan de wederpartij bevestigd.
 9. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt. De artikelen 9 en 10 van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing.
 10. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

4.Wijze van transport en aansprakelijkheid

 1. Tenzij ‘af werkplaats’ wordt geleverd bepaalt de leverancier de wijze van transporten de verpakking, behalve wanneer de wederpartij specifieke wensen hieromtrent aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten die met die wensen gepaard gaan zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Voor zover er op de leverancier enige aansprakelijkheid rust met betrekking tot het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.

5.Uitvoering

 1. De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden ,evenals de kosten van het in het werk slijpen of het passend maken zijn alleen dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
 2. Indien verpakking plaatsheeft in kisten, kratten, op pallets of dergelijke, wordt deze verpakking geacht in de levering te zijn begrepen en door de leverancier niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Voor rekening en risico van de wederpartij komen altijd de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuur steenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken, zoals vorst, regen, zon, enz.

6.Kwaliteit

 1. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
 2. Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende dikten toegestaan.
 3. Bij andere steensoorten dan zoals bedoeld in artikel 6.2 is een tolerantie in de lengte en breedte van ten hoogste 5 mm toegestaan.

7.Meer- en minderwerk

 1. Van meerwerk is onder meer sprake wanneer :a. de wederpartij aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst die een verzwaring of uitbreiding van de activiteiten tot gevolg hebben ;b. de leverancier aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst omdat dit naar het redelijk oordeel van de leverancier noodzakelijk is:- voor een goede en vakkundige uitvoering van die activiteiten;- op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften.
 2. Indien de leverancier van mening is, dat van meer- of minderwerk sprake is, stelt hij wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht wederpartij in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen de leverancier aan zijn verplichtingen kan voldoen. De wederpartij stemt in met meer/minderwerken de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 2 dagen bij de leverancier bezwaar heeft gemaakt.
 3. Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk die mondeling tot stand is gekomen, zal binnen 5 dagen door de leverancier schriftelijk worden bevestigd.
 4. Bij meerdere of mindere levering van materiaal en/of arbeid dan overeengekomen, wordt het meerdere of mindere verrekend tegen de op dat moment bij de leverancier geldende prijzen.

8.Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door de wederpartij van de leverancier kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede wanprestatie gepleegd door toeleveranciers.
 3. Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, is de leverancier bevoegd zijn prestatie op te schorten tot de overmachtsituatie is opgeheven. De wederpartij is niet gerechtigd op deze grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bijzondere aard of betekenis van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Wanneer dat het geval is dient de wederpartij de leverancier eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de leverancier een redelijke termijn toe te staan de overeenkomst alsnog na te komen.
 4. Wanneer de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de leverancier dat schriftelijk meedelen aan de wederpartij. Beide partijen zijn in dat geval gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De leverancier is alleen verplicht de eventuele schade van de wederpartij te vergoeden, wanneer de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.

9.Retentierecht

 1. Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft de leverancier het recht van terughouding op alle zaken die de leverancier van de wederpartij onder zich heeft.
 2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij de wederpartij.

10.Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:- onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is;- onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen.
 2. De leverancier is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:- verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud en dergelijke;- het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen;- werking van de ondergrond of gebreken daarin;- verontreiniging door of andere gebreken in of aan door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de wederpartij of diens opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 5. De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst omvat nooit bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 6. Wanneer de leverancier door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, maar de leverancier is daarvoor op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk, vrijwaart de wederpartij de leverancier voor die schade.
 7. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de wederpartij aan de geleverde zaken, die te wijten zijn aan het niet juist opvolgen van de adviezen van de leverancier.
 8. Indien er sprake is van fouten in de tekst op de steen na oplevering, ligt de verantwoordelijkheid bij de wederpartij in het geval dat: de wederpartij akkoord heeft gegeven op het, door leverancier verstrekt, definitief ontwerp en de tekst op de steen gelijk is aan dit betreffende definitief ontwerp.

11.Reclames met betrekking tot gebreken

 1. Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen de in artikel 3.2 genoemde termijn geschieden.
 2. Na het verstrijken van de termijnen die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt er van uitgegaan dat de wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
 3. Wanneer onderdelen van gepolijste of verzoete delen graniet, gneis of gabbro, met een minimale dikte van 3 cm, binnen een termijn van 25 jaren na oplevering scheuren vertonen door natuurlijke gebreken of foutieve montage zullen deze door de leverancier vervangen worden. Met inachtneming van artikel 8.1 zal het vervangende materiaal door de leverancier gekozen worden.
 4. Wanneer een door de leverancier geplaatst grafmonument, welke geplaatst is op zandgrond, binnen 25 jaar komt te verzakken dan zal dit door de leverancier hersteld worden

12.Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

13.Intellectueel eigendom

 1. De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van de leverancier.
 2. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de leverancier door of namens de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

14.Betaling

 1. Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum of termijnnota, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
 2. Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dit binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting c.q. schuldvergelijking is uitgesloten
 3. Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.
 4. De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt, met een minimum van € 225,00.16.5 Iedere betaling door de wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de leverancier gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.
 5. Zonder nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij: A. in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd; B. komt te overlijden; C. zijn onderneming beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming ; D. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet. In geval van niet (tijdige) betaling heeft de leverancier het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat de wederpartij zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om de al door hem geleverde zaken door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen waardoor de koop ontbonden zal zijn.

15.Geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen die ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door bindend advies van de Geschillencommissie Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement.